Podmienky používania webových stránok

 

Tieto „Podmienky používania webových stránok“ (ďalej len “Podmienky používania”) upravujú podmienky používania webových stránok v rámci webového sídla www.jl.sk (ďalej len “Webové stránky” alebo “Webová stránka”).

Údaje o prevádzkovateľovi Webových stránok

Obchodné meno:  JL spol. s r.o.

Sídlo:                     Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Registrácia:           Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59114/B

IČO:                        44 813 813

DIČ:                        2022846419

IČ DPH:                  SK2022846419

(ďalej len “JL”).

Všeobecné podmienky používania

Používaním Webových stránok súhlasíte s Podmienkami používania. Ak Podmienky používania odmietate alebo nemôžete splniť, prosíme, nepoužívajte Webové stránky.

Spoločnosť JL si vyhradzuje právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú zmenu Podmienok používania, a to bez predchádzajúceho oznámenia a podľa svojho uváženia. Preto je nevyhnutné, aby ste sa pri každej návšteve Webových stránok oboznámili s Podmienkami používania v platnom (zverejnenom) znení. V prípade zmeny Podmienok používania bude ich aktualizované znenie zverejnené na Webových stránkach spolu s informáciou o dátume ich aktualizácie.

Používanie Webových stránok musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami používania.

Pokiaľ v týchto Podmienkach používania nie je výslovne ustanovené inak, nasledovné činnosti sú výslovne zakázané:

  • odstránenie alebo zmenenie akéhokoľvek obsahu Webovej stránky alebo pokúsenie sa obísť bezpečnosť alebo zasahovanie do správneho fungovania Webovej stránky alebo serverov, na ktorých je umiestnená, alebo
  • vytváranie odkazov na ktorúkoľvek z Webových stránok z akéhokoľvek iného webového servera alebo webového sídla bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Môžete však odkazovať na domovskú Webovú stránku (bez toho, aby ste ju kopírovali) z webového servera alebo webového sídla, ktorý prevádzkujete Vy, pokiaľ

  • tento odkaz nie je zavádzajúci alebo klamlivý a spravodlivo naznačuje jeho cieľ (ktorý nie je protiprávny),
  • nevyplýva z neho, že spoločnosť JL podporuje Vás, Vaše webové stránky alebo akékoľvek produkty alebo služby, ktoré ponúkate, a
  • webová stránka, na ktorej má byť umiestnený odkaz na Webovú stránku, neobsahuje (a nebude obsahovať) žiadny obsah, ktorý je protiprávny, zastrašujúci, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny, vulgárny, nemravný alebo porušujúci práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek osoby.

Ak ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok odkazovania na Webové stránky nie je splnená, spoločnosť JL je oprávnená od porušiteľa žiadať odstránenie odkazu, zjednanie nápravy, primerané zadosťučinenie, náhradu škody a domáhať sa všetkých práv a nárokov, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obsah Webových stránok

Spoločnosť JL vyvíja primerané úsilie, aby boli na Webových stránkach uvádzané presné a aktuálne informácie. Neposkytuje však žiadne záruky, pokiaľ ide o ich presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť obsahu Webových stránok na akýkoľvek účel. Spoločnosť JL nie je zodpovedná za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na Webových stránkach, prístupu na ne, ich používania alebo nemožnosti ich používať alebo z dôvodu chýb alebo nedostatkov v ich obsahu. Za ujmu sa pre tieto účely považuje predovšetkým, avšak nielen, ujma alebo škoda spôsobené vírusmi, ktoré napadli Váš počítač, iné zariadenie, softvér alebo dáta.

Pokiaľ sa na Webových stránkach výslovne neustanovuje inak, žiadna informácia zverejnená na Webových stránkach nepredstavuje verejný alebo iný návrh na uzatvorenie zmluvy, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenie verejnej súťaže, verejný prísľub, či iné záväzné vyhlásenie a či prevzatie záväzkov alebo povinností zo strany spoločnosti JL.

Obsah a formát Webových stránok môže by zo strany spoločnosti JL jednostranne menený. Spoločnosť JL si vyhradzuje právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú zmenu Webových stránok, a to bez predchádzajúceho oznámenia a podľa svojho uváženia.

Nehmotné statky

Webové stránky možno používať výlučne spôsobmi, ktorými nedochádza k neoprávnenému zásahu do práv na ochranu osobnosti fyzických osôb, práv na ochranu názvu a dobrej povesti právnických osôb a práv duševného vlastníctva (t. j. autorských práv a práv priemyselného vlastníctva a práv obdobným priemyselným právam).

Akékoľvek predmety duševného vlastníctva obsiahnuté na Webových stránkach (vrátane textu, fotografií, obrázkov, videí, zvukových nahrávok, grafík, obchodných známok, log, doménových mien a podobne) sú majetkom spoločnosti JL alebo iných osôb, ktoré spoločnosti JL udelili na ich použitie súhlas (licenciu), pričom tieto Podmienky použitia ani umiestnenie predmetov duševného vlastníctva na Webové stránky Vás neoprávňuje na ich použitie bez písomného súhlasu vlastníka predmetu duševného vlastníctva alebo inej osoby oprávnenej na udelenie súhlasu.

Externé hypertextové odkazy

Na Webových stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na webové stránky tretích osôb, nad ktorými nemá spoločnosť JL kontrolu. Použitím týchto hypertextových odkazov opustíte Webové stránky. Spoločnosť JL overila obsah webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na Webových stránkach, v čase ich umiestnenia na Webové stránky, pričom neidentifikovala protiprávny obsah a v prípade následného zistenia protiprávneho obsahu podnikne náležité kroky (najmä odstráni hypertextový odkaz na webové stránky s protiprávnym obsahom z Webových stránok). Spoločnosť JL však nezodpovedá za obsah webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje na Webových stránkach. Spoločnosť JL nezodpovedá ani za obsah webových stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach tretích osôb, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na Webových stránkach. Spoločnosť JL nezodpovedá za zmeny a aktualizácie webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na Webových stránkach. Spoločnosť JL nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Webových stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Webových stránkach poskytuje spoločnosť JL výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na webové stránky tretích osôb v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť JL schvaľuje webové stránky tretích osôb a/alebo ich obsah.

Prosíme, vezmite na vedomie, že presun na webové stránky tretích osôb činíte na vlastné nebezpečenstvo, pričom ich používanie sa riadi osobitnými podmienkami používania týchto webových stránok tretích osôb, nie týmito Podmienkami používania.

Ak zistíte protiprávnosť obsahu ktorejkoľvek z webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na Webových stránkach, ste povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu spoločnosti JL, aby mohla overiť zákonnosť takej webovej stránky a prípadne zjednať nápravu (najmä odstrániť hypertextový odkaz na webové stránky s protiprávnym obsahom z Webových stránok).

Spracúvanie osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov môžete nájsť na našej webovej stránke na: Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Rozhodné právo

Tieto Podmienky používania a obsah Webových stránok sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Dátum aktualizácie Podmienok používania

Tieto Podmienky používania boli schválené a zverejnené dňa 5.7.2020.

Otázky a problémy

S otázkami alebo problémami sa prosím obráťte na info@jl.sk.